Referat

LIFbordtennis
Referat af ordinær generalforsamling
Den 26.03.2015 kl. 19:00 i Klosterhallen.

Deltagere:

Fra bestyrelsen
Henning Jensen, formand
Georg Dam Nielsen, kasserer
Ole Ehmsen, bestyrelsesmedlem
Nis Matzen, bestyrelsesmedlem
Øvrige deltagere
Carl Aage Vedelgart
John Eskildsen
Lorens Petersen
Mads Iversen
Ole Bjørn Nielsen
Thomas Nordsted Sørensen
Kira Ørbekker (mor til Silas, ungdomsspiller)

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab samt budget for det kommende år
Fastsættelse af sæsonkontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
På valg Nis Matzen
Lars Hoffmann (ønsker genvalg)
Valg af bestyrelsessuppleant
Eventuelt
Valg af dirigent og referent
Ole Ehmsen blev valgt som dirigent. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig blev Georg foreslået og valgt som referent. Dirigenten gennemgik derefter dagsordenen og gav ordet til formanden.
Formandens beretning
Formanden startede med at kalde den afsluttende sæson for god for såvel angår resultater som træningsindsatsen. Han udtrykte også glæde over at der er kommet gang i ungdomsafdelingen med seks nye spillere i alderen 9-14 år. Han udtrykte tilfredshed med at alle vores ti borde ofte har været besat, men at der samtidig er plads til flere nye spillere.

Formanden nævnte holdturneringen hvor der har været tilmeldt 4 hold i den Sønderjyske turnering, 2 hold i mesterrækken og 2 hold i A rækken. Mesterhold 1 blev nr. 2 og andetholdet kan opnå at blive nr. 3 når sidste kamp er spillet. Formanden gjorde opmærksom på at der er aktivitetsmøde i NR. Hostrup den 15.04. kl. 19.00 hvor der er medaljeoverrækkelse.

Formanden nævnte deltagelse i Vojens-stævnet med 6 spillere, som opnåede pæne resultater, 4 af ungdomsspillerne deltog for første gang og klarede sig fint. Til de sønderjyske mesterskaber deltog 8 spillere, som tog en del medaljer og Silas blev sønderjysk mester i mini pusling. Den 29.03. deltager klubben med to seniorhold og et ungdomshold i en pokalturnering i Aabenraa. Og til det årlige LM i Vejen den 10.-12.04. er der 5 af vores spillere med.

Formanden rundede sin beretning af med at takke Skærbæk Nedbrydning (Carl Aage Vedelgart) for at vi alle kan optræde i pæne og ens klubtrøjer. Og til slut takkede formanden for det store arbejde der gøres ifm. bordopstillingen, som altid fungerer uden problemer.

Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Fremlæggelse af regnskab samt budget for næste år
Derefter fik kassereren ordet. Han forklarede at det er første år hvor det nye kontingent- og regnskabssystem Conventus er taget i brug og at det i det store og hele har fungeret godt i samarbejde med hovedforeningens kasserer og revisor, Anette Schmidt. Anette konterer ind- og indbetalinger og sørger for betaling af klubbens fakturaer som hun får tilsendt af kassereren når de er blevet godkendt af formanden.

Kassereren gennemgik derefter regnskabet som viser indtægter på kr. 20.313,58 kr. og en egenkapital på 21.061,12 kr. Der har været lidt større indtægter end tidligere år som følge af øget antal medlemmer særlig i ungdomsrækkerne. Derfor kan vi yderligere forvente et kommunalt tilskud på ca. 1.000 kr. i indeværende år. Endvidere har klubben – takket være Thomas Nordsted Sørensen – haft en ekstraordinær indtægt fra Klosterhallen på kr. 2103,00 kr. ifm. demontering af gulve i Klosterhallen, idet Thomas gratis har udlånt værktøj og maskiner til formålet.

Dernæst præsenterede kassereren budget for næste år som viser lidt stigende indtægter ift. 2015 grundet en forventning om fastholdelse af ungdomsspillerne og det deraf afledet kommunale tilskud.

Regnskab blev efter en kort spørgerunde taget til efterretning og ligesom også budgettet blev godkendt. Kira foreslog at klubben søger penge fra LøgumIF´s præmiespil til støtte af vores ungdomsafdeling.

Da kassereren kunne oplyse der i den forløben sæson har været en del problemer med at inddrive kontingenter og stævnegebyrer blev flg. vedtaget: Det indskærpes overfor medlemmer at kontingent skal betales umiddelbart efter sæsonstart. Hvis ikke kan det medføre bortvisning og/eller karantæne. Tilsvarende kan der ifm. manglende betaling af skyldige stævnegebyrer o.a. som er forudbetalt af klubben, ske bortvisning/karantæne indtil mellemværendet er bragt i orden.
Fastsættelse af sæsonkontingent
Formand og kasserer foreslog med baggrund i regnskab og budgettet at fastholde de nuværende satser i 2015-2016.
Seniorer: 700 kr. årssæson og 240 kr. sommersæson
Ungdomsspillere: 350 kr. årssæson og 120 kr. sommersæson

Forsamlingen vedtog enstemmigt at fastholde kontingentsatserne i den kommende sæson.
Indkomne forslag
Ordstyreren oplyste at der var indkommet et forslag og at det var indkommet rettidigt. Han gav derefter ordet til forslagsstilleren, Georg Dam Nielsen, som uddelte kopier af sit forslag som indsat herefter:

”Ved opstart af sæsonen 2015 arrangeres træningsforløb for børn/juniorspillere og seniorer.

Begrundelse:
I den forløbne sæson er der uventet kommet 6 nye børne-/juniorspillere. For at holde interessen fangen, udvikle og opøve nye færdigheder og trække endnu flere unge spillere er det nødvendigt at arrangere udviklende træningsoplevelser. Ligeledes arrangeres træningsprogram for seniorspillere for at skærpe interessen og evnerne under mottoet, at det aldrig er for sent at lære noget nyt og udvikle sig.

Hvordan:
Træningen varetages af eksterne trænere hvis opgave er at motivere og opøve færdigheder blandt deltagerne. Generalforsamlingen nedsætter et 3-mands udvalg som undersøger muligheder incl. JBTU/DGI og derefter tilrettelægger et forløb som f.eks. kan bestå af en træningslørdag og/eller flere træningsaftener.

Udvalget kan vælge at tilrettelægge et program som helt eller delvis omfatter invitation af de øvrige klubber i vores region, ligesom udvalget kan vælge om træningen af børn/juniorer og seniorer foregår samtidigt eller adskilt.

Generalforsamlingen bevilger op til 5.000 kr. af klubbens formue til formålet og udvalget pålægges at indregne passende deltagergebyr til at nedbringe klubbens udgifter.”

Forslaget medførte positive kommentarer og blev vedtaget. Derefter blev der peget på tre medlemmer til udvalget, nemlig Henning Jensen, Lorens Petersen og Kira Ørbekker, som blev enstemmigt valgt til opgaven. Hver især kan bidrage med hhv. trænerkendskab, interesse/motivation og kontakt til ungdomsafdelingen. De tre arbejder nu selvstændigt videre med forslaget.
Valg til bestyrelsen
Nis Matzen og Lars Hoffman genopstillede og blev begge genvalgt.
Valg af bestyrelsessuppleant
Thomas Nordsted Sørensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Eventuelt
Formanden meddelte, at der vil blive indkaldt til regelmæssige bestyrelsesmøder da den hidtidige praksis med uformelle snakke på træningsaftener ikke længere er hensigtsmæssig. Det skyldes bl.a. den stigende mængde information og behovet for at kommunikere til medlemmerne ikke mindst ungdomsrækkerne og deres familier. Vores hjemmeside skal i højere grad bruges til dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.